آشنایی با انجمن

دکتر حسین منتظری

رئیس  انجمن و نماینده انجمن در کمیسیون  ماده بیست دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 

دکتر شهرام آزاد راد

نایب رئیس انجمن و نماینده انجمن در ستاد توزیع دارو

 

دکتر ارمغان هوشیارفرد

دبیر انجمن و سخنگو و نماینده در مجمع نمایندگان

 

دکتر عثمان قاری پور

خزانه دار و مسول امور مالی و نماینده انجمن در امور دارایی

 

دکتر یوسف مهشید

نماینده انجمن در ستاد توزیع دارو  دانشگاه علوم پزشکی

 

دکتر ابراهیم محمد پور گلشنی

نماینده انجمن در امور بیمه

 

دکتر محسن مختاری

نماینده انجمن در امور بیمه

 

دکتر فائزه رئیسی

بازرس انجمن و نماینده انجمن در امور دارایی

 

دکتر رضا عطاری

بازرس انجمن و نماینده انجمن در امور دارایی