اخبار دارویی
تاریخ
انتخاب تاریخ
بازه زمانی
انتخاب بازه
بین تاریخ ها
تاریخ شروع
تاریخ پایان
مرتب سازی
179 نتیجه   |   صفحه1 از6
تاریخ 26 مهر 1397
بازدیدها 25

اقامه دعوی از ناحیه انجمن داروسازان ایران  بطرفیت شورای عالی بیمه سلامت مبنی بر الزام به اندارج احکام آمره قانونگذار در خصوص چگونگی تصفیه و نحوه پرداخت مطالبات داروخانه ها اقامه دعوی از ناحیه انجمن داروسازان ایران  بطرفیت شورای عالی بیمه سلامت مبنی بر الزام به اندارج احکام آمره قانونگذار در خصوص چگونگی تصفیه و نحوه پرداخت مطالبات داروخانه ها    

تاریخ 26 مهر 1397
بازدیدها 23

مکاتبه مدیرکل محترم فرآورده های طبیعی ،سنتی و مکمل در زمینه توزیع شیرخشک رژیمی و غذای کمکی ویژه و معرفی تعداد داروخانه های تحت پوشش معاونت منوط به نظارت و .. مکاتبه مدیرکل محترم فرآورده های طبیعی ،سنتی و مکمل در زمینه توزیع شیرخشک رژیمی و غذای کمکی ویژه و معرفی تعداد داروخانه های تحت پوشش معاونت منوط به نظارت و ..    

تاریخ 26 مهر 1397
بازدیدها 22

مکاتبه ریاست انجمن داروسازان ایران با مدیر کل محترم فراورده‌های طبیعی ،سنتی و مکمل در زمینه شیرخشک رژیمی و غذای ویژه مکاتبه ریاست انجمن داروسازان ایران با مدیر کل محترم فراورده‌های طبیعی ،سنتی و مکمل در زمینه شیرخشک رژیمی و غذای ویژه      

تاریخ 26 مهر 1397
بازدیدها 22

مکاتبه مدیرکل محترم فراورده‌های طبیعی،سنتی و مکمل در زمینه توزیع متمرکز شیرخشک رژیمی /غذای‌ویژه مکاتبه مدیرکل محترم فراورده‌های طبیعی،سنتی و مکمل در زمینه توزیع متمرکز شیرخشک رژیمی /غذای‌ویژه    

تاریخ 26 مهر 1397
بازدیدها 23

مکاتبه مدیرکل محترم دارو و مواد تحت کنترل با مدیرعاملین محترم کلیه شرکتهای تولیدکننده،واردکننده و توزیع کننده دارو در زمینه تعاملات با داروخانه تعاملات با داروخانه مکاتبه مدیرکل محترم دارو و مواد تحت کنترل با مدیرعاملین محترم کلیه شرکتهای تولیدکننده،واردکننده و توزیع کننده دارو در زمینه تعاملات با داروخانه    

تاریخ 26 مهر 1397
بازدیدها 21

مکاتبه دبیر انجمن داروسازان ایران در زمینه نحوه تعامل شرکتهای پخش با داروخانه‌ها در خصوص مدت بازپرداخت ،توزیع عادلانه سهمیه و ... مکاتبه دبیر انجمن داروسازان ایران در زمینه نحوه تعامل شرکتهای پخش با داروخانه‌ها در خصوص مدت بازپرداخت ،توزیع عادلانه سهمیه و ...    

تاریخ 26 مهر 1397
بازدیدها 22

مکاتبه مدیرکل محترم دارو ومواد تحت کنترل در زمینه دستورالعمل سهمیه بندی توزیع داروها مکاتبه مدیرکل محترم دارو ومواد تحت کنترل در زمینه دستورالعمل سهمیه بندی توزیع داروها    

تاریخ 23 مهر 1397
بازدیدها 23

مکاتبه دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در زمینه الزام اعلام انبار داروخانه ها بصورت کتبی به دانشگاه علوم پزشکی استان مکاتبه دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در زمینه الزام اعلام انبار داروخانه ها بصورت کتبی به دانشگاه علوم پزشکی استان    

تاریخ 23 مهر 1397
بازدیدها 22

مکاتبه دبیر انجمن داروسازان گلستان با معاونت محترم اجتماعی استانداری در زمینه پیگیری اجرایی شدن مکاتبه ریاست محترم جمهوری و مشارکت در تسریع روند فوق مکاتبه دبیر انجمن داروسازان گلستان با معاونت محترم اجتماعی استانداری در زمینه پیگیری اجرایی شدن مکاتبه ریاست محترم جمهوری و مشارکت در تسریع روند فوق    

تاریخ 23 مهر 1397
بازدیدها 23

مکاتبه معاون محترم وزارت کشور با استانداران محترم و ابلاغ امریه ریاست محترم جمهوری در زمینه حل مشکلات صنعت دارویی مکاتبه معاون محترم وزارت کشور با استانداران محترم و ابلاغ امریه ریاست محترم جمهوری در زمینه حل مشکلات صنعت دارویی    

تاریخ 23 مهر 1397
بازدیدها 18

مصادیق تخلف شرکتهای پخش دارو و داروخانه ها طبق نظر سازمان محترم غذادارو در شرایط خاص بازار دارویی و لزوم دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز مصادیق تخلف شرکتهای پخش دارو و داروخانه ها طبق نظر سازمان محترم غذادارو در شرایط خاص بازار دارویی و لزوم دسترسی بی مصادیق تخلف شرکتهای پخش دارو و داروخانه ها طبق نظر سازمان محترم غذادارو در شرایط خاص بازار دارویی و لزوم دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز      

تاریخ 23 مهر 1397
بازدیدها 19

مکاتبه با مدیرعامل محترم کلیه شرکتهای وارد کننده دارو،شرکت های تولید کننده دارو در زمینه مطالبات از شرکت‌های پخش دارویی مکاتبه با مدیرعامل محترم کلیه شرکتهای وارد کننده دارو،شرکت های تولید کننده دارو در زمینه مطالبات از شرکت‌های پخش دارویی    

تاریخ 23 مهر 1397
بازدیدها 18

مکاتبه مدیرکل محترم دارو و مواد تحت کنترل با مدیرعاملین محترم کلیه شرکتهای تولیدکننده،واردکننده و توزیع کننده دارو مکاتبه مدیرکل محترم دارو و مواد تحت کنترل با مدیرعاملین محترم کلیه شرکتهای تولیدکننده،واردکننده و توزیع کننده دارو    

تاریخ 23 مهر 1397
بازدیدها 16

مکاتبه دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در زمینه الزام اعلام انبار داروخانه ها بصورت کتبی به دانشگاه علوم پزشکی استان مکاتبه دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در زمینه الزام اعلام انبار داروخانه ها بصورت کتبی به دانشگاه علوم پزشکی استان  

تاریخ 23 مهر 1397
بازدیدها 18

مکاتبه معاون محترم وزارت کشور با استانداران محترم و ابلاغ امریه ریاست محترم جمهوری در زمینه حل مشکلات صنعت دارویی مکاتبه معاون محترم وزارت کشور با استانداران محترم و ابلاغ امریه ریاست محترم جمهوری در زمینه حل مشکلات صنعت دارویی    

تاریخ 23 مهر 1397
بازدیدها 21

مکاتبه وزیر محترم کشور جناب آقای رحمانی فضلی در زمینه لزوم اتخاذ تدابیر ویژه جهت رفع مشکلات و مواضع فراروی صنعت داروسازی کشور مکاتبه وزیر محترم کشور جناب آقای رحمانی فضلی در زمینه لزوم اتخاذ تدابیر ویژه جهت رفع مشکلات و مواضع فراروی صنعت داروسازی کشور پیرو جلسات مستمر انجمن داروسازان ایران با جناب آقای دکتر دین‌پرست    

تاریخ 23 مهر 1397
بازدیدها 18

لزوم ارسال نسخ در HIX از ابتدای مرداد ماه لزوم ارسال نسخ در HIX از ابتدای مرداد ماه  

تاریخ 23 مهر 1397
بازدیدها 16

مکاتبه دبیر  انجمن داروسازان گلستان در زمینه تعرفه ساخت فراورده‌های جالینوسی مکاتبه دبیر  انجمن داروسازان گلستان در زمینه تعرفه ساخت فراورده‌های جالینوسی    

تاریخ 23 مهر 1397
بازدیدها 18

مکاتبه دبیر انجمن داروسازان ایران و اخذ اطلاعات تکمیلی مذاکرات موثر با سازمان امور مالیاتی (میانگین مالیات عملکرد داروخانه های روزانه و شبانه روزی و توافقنامه های صورت گرفته ) مکاتبه دبیر انجمن داروسازان ایران و اخذ اطلاعات تکمیلی مذاکرات موثر با سازمان امور مالیاتی (میانگین مالیات عملکرد داروخانه های روزانه و شبانه روزی و توافقنامه های صورت گرفته )  

تاریخ 23 مهر 1397
بازدیدها 13

مکاتبه دبیر انجمن داروسازان گلستان با معاونت محترم غذادارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان در زمینه مطالبات داروخانه های روستایی مکاتبه دبیر انجمن داروسازان گلستان با معاونت محترم غذادارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان در زمینه مطالبات داروخانه های روستایی    

تاریخ 23 مهر 1397
بازدیدها 21

مکاتبه رئیس شورایعالی داروخانه ها با ریاست انجمن داروسازان ایران در زمینه شرکتهای توزیعی مکاتبه رئیس شورایعالی داروخانه ها با ریاست انجمن داروسازان ایران در زمینه شرکتهای توزیعی  

تاریخ 23 مهر 1397
بازدیدها 15

مکاتبه ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با ریاست محترم سازمان غذادارو در زمینه شرکتهای توزیعی مکاتبه ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با ریاست محترم سازمان غذادارو در زمینه شرکتهای توزیعی    

تاریخ 23 مهر 1397
بازدیدها 18

مکاتبه ریاست محترم نظام‌پزشکی با ریاست محترم قوه قضاییه زمینه حق قانونی خدمات داروسازان مکاتبه ریاست محترم نظام‌پزشکی با ریاست محترم قوه قضاییه زمینه حق قانونی خدمات داروسازان    

تاریخ 23 مهر 1397
بازدیدها 18

مکاتبه ریاست انجمن داروسازان ایران با وزیر محترم بهداشت در زمینه آینده شغلی داروسازان و تقاضای مداخله در رشته های موازی مکاتبه ریاست انجمن داروسازان ایران با وزیر محترم بهداشت در زمینه آینده شغلی داروسازان و تقاضای مداخله در رشته های موازی    

تاریخ 23 مهر 1397
بازدیدها 17

داروخانه مشمول تعرفه مراکز بهداشتی و درمانی داروخانه مشمول تعرفه مراکز بهداشتی و درمانی    

تاریخ 23 مهر 1397
بازدیدها 15

وضعیت دارویی کشور نگران کننده نیست/ لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در جنگ اقتصادی وضعیت دارویی کشور نگران کننده نیست/ لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در جنگ اقتصادی   رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس شورای اسلامی گفت: شرایط دارویی کشور به نسبت کشورهای همجوار وضعیت مناسبی بوده و نگران ... ادامه مطلب

تاریخ 23 مهر 1397
بازدیدها 16

نظارت بر مکمل های ورزشی در دستور کار سازمان غذا و دارو/ تقلب خطرناک با افزودن آمفتامین ها نظارت بر مکمل های ورزشی در دستور کار سازمان غذا و دارو/ تقلب خطرناک با افزودن آمفتامین ها   مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل سازمان غذا و دارو از بررسی و نظارت بر مکمل های ورزشی تولید داخل و وارداتی د ... ادامه مطلب

تاریخ 23 مهر 1397
بازدیدها 21

مکاتبه وزیر محترم کشور جناب آقای رحمانی فضلی در زمینه لزوم اتخاذ تدابیر ویژه جهت رفع مشکلات و مواضع فراروی صنعت داروسازی کشور مکاتبهوزیر محترم کشور جناب آقای رحمانی فضلی در زمینه لزوم اتخاذ تدابیر ویژه جهت رفع مشکلات و مواضع فراروی صنعت داروسازی کشور پیرو جلسات مستمر انجمن داروسازان ایران با جناب آقای دکتر دین‌دوست    

تاریخ 23 مهر 1397
بازدیدها 14

دستور رئیس جمهوری برای حل مشکلات صنعت داروسازی کشور دستور رئیس جمهوری برای حل مشکلات صنعت داروسازی کشور   معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور از ابلاغ نامه رئیس جمهور به استانداران برای حل مشکلات صنعت داروسازی کشور خبر داد.بابک دین پ ... ادامه مطلب

تاریخ 7 مهر 1397
بازدیدها 39

دپوی دارو توسط وزارت بهداشت تاثیری بر میزان عرضه دارو در بازار ندارد/ تجویز و مصرف داروهای OTC باید کنترل‌ شود دپوی دارو توسط وزارت بهداشت تاثیری بر میزان عرضه دارو در بازار ندارد/ تجویز و مصرف داروهای OTC باید کنترل‌ شود     منوچهر جمالی سوسفی با اشاره به تاثیر دپوی دارو توسط مسئولان حوزه سلامت بر بازار دارو ... ادامه مطلب

179 نتیجه   |   صفحه1 از6