مقاله ها

گزارش 126: برنامه های اموزش مداوم مختص داروسازان تا پایان سال97

برنامه  آموزش مداوم


دیابت ۱.۵ امتیاز بازاموزی مورخ ۹۷/۰۹/۱۵ساعت ۸ تا ۱۳:۳۰


هیپوفیز ۱.۵ امتیاز بازاموزی مورخ ۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۸تا ۱۳:۳۰

 برگزار کننده دوره فوق انجمن داروسازان گلستان نمی‌باشد و مختص پزشکان متخصص غدد و داخلی و ...بوده که توسط
دانشگاه علوم پرشکی گلستان اجرا می‌گردد و با پیگیری های صورت گرفته برای داروسازان نیز امتیاز در در نظر گرفته شده است

دوره فوق همراه با صرف نهار در هتل شهاب می‌باشد

جهت اطلاعات بیشتر برای ثبت نام به سایت www.golestan.ircme.irمراجعه نمایید .

لازم به ذکر است با پیگیری های فراوان صورت گرفته معاونت محترم غذادارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان و انجمن داروسازان گلستان (عدم وجود دانشکده داروسازی در استان سبب تاخیر در اجرا شد)
برنامه های اموزش مداوم مختص داروسازان تا پایان سال ۹۷

با عناوین کاربردی

آرایشی بهداشتی ،مدیریت و اقتصاد داروخانه و ...اجرا خواهد شد .

مشمولان قانون آموزش مداوم از تاریخ فارغ التحصیلی نیاز به شرکت و اخذ امتیاز باز آموزی به میزان هر سال 25 امتیاز داشته و از برنامه های همنام و هم محتوا فقط یک بار در هر سال می توانند اخذ امتیاز نمایند


امید به انجمنی پویا،فعال و پیشرو