مقاله ها

امار فعالیت صورت گرفته در حوزه خدمت رسانی دارويي به مردم شریف سیل زده استان گلستان
تا پايان٩٨/١/٨
لازم به ذکر است با توجه به همکاری بی وقفه و تنگاتنگ معاونت غذا و دارو و انجمن داروسازان و استفاده از ظرفیت داروسازان بخش خصوصی و دولتی فرایند دارورسانی و ارائه خدمت به کمپ های اسکان و محل های اسیب دیده  به نحو احسن صورت پذیرفت.
اهم فعالیت صورت گرفته به شرح ذیل می باشد:
تعداد داروسازان شرکت کننده در طرح: ۷۹ نفر
داروسازان دولتی:
۳۸  نفر
داروسازان خصوصی :
۴۱ نفر
میزان ریالی شیر خشک تهیه شده:
۵۰۰۰۰۰۰۰۰ پانصد میلیون ریال
میزان ریالی دارو تهیه شده:
۵ میلیارد ریال
تعداد تیم داروسازی :
 دوشیفت ۸ تا ۱۵ و ۱۵ تا ۲۲ ارائه خدمت می نمایند که در هر شیفت ۱۷ تیم داروسازی ارائه خدمت می نمایند.
در دو شیفت ۳۴ تیم داروساز
۴۲ دارویار تیم های داروسازی را همراهی می کنند
تعداد شرکت داروسازی انکال و ارائه دهنده خدمت: ۳۵ شرکت
تعداد کمپ های اسکان: ۴۵ مورد
پایگاه ثابت تیم درمانی در دو شیفت:
۱۷ مورد
تیم سیار درمانی:
۲۸ مورد
تعداد قلم دارو قابل تهیه در کمپ ها:
۲۵۰۰ قلم از انواع داروها
تعداد نسخ :
۱۱۸۹۳ مورد
تعداد نفر خدمت گرفته در بخش mmt:
۶۰۰ نفر
انجمن داروسازان استان گلستان