مقاله ها

جلسه مشتر‌ک انجمن داروسازان گلستان و معاونت غذادارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان در ارتباط با نقش داروسازان در مدیریت بحران مواجهه با ویروس مولد بیماری کرونا و اقدامات توصیه ای و تمهیدات لازم مورد نیاز در داروخانه‌های خصوصی استان