مقاله ها

روز سه شنبه ۹۹/۲/۲۳ جلسه ای به منظور بررسی مسائل مطروحه اخیر در طرح نسخه پیچی الکترونیک با حضور مدیرعامل بیمه سلامت و معاونین آن سازمان و همچنین دکتر سجادی دبیر سابق انجمن، دکتر زارعی رئیس شورای عالی داروخانه ها و دکتر شریف نیا عضو هیئت مدیره انجمن تهران و اینجانب برگزار گردید.
در ابتدا ، مهندس موهبتی به شرح قانون پرونده الکترونیک و نسخه الکترونیک و الزام قانونی اجرای آن پرداختند. پس از آن نمایندگان انجمن مشکلات نسخه پیچی الکترونیک را مطرح نموده که با تایید مدیرعامل بیمه سلامت بر وجود این مشکلات و تاکید بر رفع آنها، تشکیل کمیته ای متشکل از نمایندگان انجمن و بیمه سلامت وصاحب‌نظران IT  پیشنهاد و مورد موافقت قرار گرفت ،که پس از شناسایی نقاط ضعف ،به حل و فصل آنها پرداخته شود.
 در این جلسه همچنین مقرر گردید در اولین فرصت، نشست کمیته مزبور برگزار و پس از رفع مشکلات به ویژه یکسان سازی کدینگ و نیز ثبت و ارسال نسخ از طریق فقط یک درگاه و یا پانل و با تاکید بر این نکته که نباید کار اضافه ای نسبت به قبل بر دوش داروخانه ها گذارده شود، نسبت به عقد تفاهم نامه اقدام گردد.
 با توضیحات نمایندگان انجمن داروسازان،  مهندس موهبتی مدیرعامل بیمه سلامت نیز بر عدم الزام داروخانه ها به ثبت آنلاین نسخه کاغذی پزشکان تاکید نموده ،لذا نسخ کاغذی کمافسابق و طبق روال گذشته ثبت و ارسال می گردد.

دکتر خلیلی