مقاله ها

بدينوسيله به اطلاع مي رساند از تاريخ 1/4/98 داروهاي مندرج در فايلي که با عنوان  " DRUG LIST-WEB " در بخش دريافت فايل پورتال معاونت درمان در دسترس قرار گرفته است،  تنها پس از ثبت و اخذ تائيد در پورتال معاونت درمان قابل محاسبه و پرداخت مي باشند.
کد دارو  نام دارو
8891  BUDESONIDE  0.5 mg/1 mL, 2 mL RESPIRATORY INHALATION    SUSPENTION
2287  CABERGULINE 0.5MG TAB  0.5MG  TABLET
2374  CABERGULINE 1MG TAB  1MG/ML  TABLET
1415  CALCITONIN,SALMON 100 IU/DOS NASAL SPRAY    SPRAY
1738  CALCITONIN,SALMON 200 IU/DOS NASAL SPRAY    SPRAY
1749  CROMOLYN SODIUM 2% 13ML NASAL SPRAY    SPRAY
1747  DESMOPRESSIN ACETATE 0.1MG/ML NASAL SPRAY  0.1MG/ML  SPRAY
469  DORZOLAMIDE HCL 2% OPH DROP    DROP
5964  DORZOLAMIDE+TIMOLOL 2%/0.5% OPH DROP    DROP
2962  EXEMESTANE 25MG TAB  25MG  TABLET
50061  FLUPENTIXOL DECANOATE 20MG AMP    INJECTION
2711  FLUTICASONE  INHALANTRESPIRATORY 125ug/1{Puff}120{Puff    INHALATION
5290  FLUTICASONE PROPIONATE  50 mcg/1 dose, 120 dose RESPIRATORY    INHALATION
17124  FLUTICASONE PROPIONATE NASAL 50 ug/1{Puff} 20 mL    SPRAY
2710  FLUTICASONE PROPIONATERESPIRATORY250ug/1{dose} 120 {Puff    INHALATION
583  GELATIN MODIFIED 500 ML INFUSION  500ML  INFUSION
637  HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE 100MG 8ML VIAL
11441  HYDROXYPROGESTERONE CAPROATE 500MG/2ML AMP    INJECTION
708  IPRATROPIUM BROMIDE 20MCG/DOSE SPRAY    SPRAY
1901  LATANOPROST 50MCG/ML OPH DROP  50MCG/ML  DROP
781  MANNITOL 10%    INFUSION
782  MANNITOL 20% 500ML  500ML  INFUSION
791  MEDROXYPROGESTERONE ACETATE 150MG/ML AMP  150MG/ML  INJECTION
9431  METHOTREXATE SODIUM 5MG/2ML VIAL    INJECTION
828  METHOTREXATE SODIUM 5MG/ML AMP  5MG/ML  INJECTION
1117  SALMETEROL  25 mcg/1 dose, 120 dose RESPIRATORY     INHALATION
2279  SALMETROL XINAFOATE 25MCG/DOSE 200DOSE INHALE  25MCG  SPRAY
4795  SALMETROL+FLUTICASONE 25/125MIC EVOHALER    SPRAY
4927  SALMETROL+FLUTICASONE 25/250MIC EVOHALER    SPRAY
4793  SALMETROL+FLUTICASONE 50/25MIC EVOHALER    SPRAY
1205  TETRACOSACTIDE ACETATE 1MG/ML AMP  1MG/ML  INJECTION
13022  TOBRAMYCIN 100MG/2ML  INJ     
1277  VASOPRESSIN 20PRESSOR U/ML AMP    INJECTION