مقاله ها

 رییس سازمان غذا و دارو: در حال طراحی سیستم‌های نظارتی جدید و تقویت سامانه‌های نظارتی موجود در سازمان غذا و دارو هستیم که از هر گونه تخلفی در این سیستم که منجر به تضییع حقوق مردم شود، پیشگیری کنیم.

 برای افزایش قدرت نظارتی بر فرایندها، ضمن تقویت سامانه‌های نظارتی در سطح وزارت و دانشگاه‌ها، بخشی از فعالیت‌های اداری و اجرایی که وقت و انرژی زیادی از کارشناسان و بخش‌های ستادی را درگیر می‌کند به بخش غیردولتی واگذار می‌شود تا انرژی نظارتی سیستم آزاد شود و امکان نظارت دقیق‌تر و کارآمدتر بر این گونه مسائل تقویت شود.

 خدمات و فعالیت‌های اجرایی و اداری قابل واگذاری باید در زمینه‌ صدور مجوزها، تکمیل مدارک، مستندسازی‌ها و سایر موارد مشابه وجود دارد و می‌توان آنها را به بخش‌های غیر دولتی واگذار شود تا خدمات بهتر و با کیفیت‌تری به مردم ارائه کنیم.