مقاله ها

 رییس سازمان غذا و دارو:

تبلیغات دارو در فضای مجازی تخلف است

نگران "دارو" نیستیم

داروهای ماهواره‌ای تاییدیه ندارند

ممنوعیت واردات داروهای مشابه تولید داخل

اجازه تبلیغات باید از سوی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی برای یک شرکت صادر شود

بیمار باید دارو را صرفا از داروخانه و طبق ضوابط و مقررات تهیه کند