مقاله ها

لینک زیر را هرروز قبل از بیرون رفتن بزنید. استان و شهرتون رو انتخاب کنید. بعد خیابونهایی رو که بیشتر درگیر هستند را ببینید و در ان مناطق تردد نکنید
https://corona.research.ac.ir/suspects
#اطلاع_رسانی #کروناویروس

corona.research.ac.ir (https://corona.research.ac.ir/suspects)
سامانه اطلاع‌رسانی، خود‌ارزیابی و ثبت بیماران کرونا
سامانه اطلاع‌رسانی، خود‌ارزیابی و ثبت بیماران #کرونا در ایران با حمایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی