مقاله ها

دفترچه‌های درمانی تا زمانی که حق بیمه پرداخت می‌شود، اعتبار دارند و بیمه شدگان با زدن کد دستوری #۲*۱*۱۴۲۰*۴* به وسیله تلفن همراهشان  می‌توانند از وضعیت اعتبار دفترچه‌های درمانی خود با خبر شوند.