مقاله ها

مکاتبه دبیر انجمن داروسازان گلستان با مدیرکل محترم بیمه سلامت استان در زمینه نسخه پیچی الکترونیک و لزوم رفع ابهامات طرح و بسترسازی مناسب