مقاله ها

فرصت تاریخی داروسازان
لزوم‌ بازنگری و اصلاح قانون مربوط به مقررات امور پزشکی دارویی خوراکی آشامیدنی مصوب
خدمات_داروسازان
پشتوانه_قانونی #قانون #مجلس
راهبردهای اصلاح قانون مربوط به مقررات امور پزشکی دارویی خوراکی آشامیدنی مصوب