مقاله ها

اطلاعیه شماره #۲ انجمن داروسازان گلستان
و قدردانی از جامعه فرهیخته و دلسوز داروساز استان که بی ادعا در خط اول مواجهه با شیوع کروناویروس به ارایه خدمت دارویی می پردازند

و لزوم توجه به حفاظت شخصی خود و پرسنل جهت توان ادامه خدمت و جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس و بروز فاجعه ی انسانی