مقاله ها

ابلاغ رئیس سازمان غذا و دارو به شرکت های تولیدی و وارداتی فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک های رژیمی
لزوم الصاق برچسب اصالت برای تمامی فرآورده های سلامت تولیدی و وارداتی
شرکت ها از 29 تیر ماه 15 روز فرصت الصاق برچسب را دارند و در صورت مشاهده فرآورده بدون برچسب اصالت بعد از مهلت مذکور، از سطح عرضه جمع آوری خواهند شد.