مقاله ها

ابلاغیه مدیرکل امور دارو سازمان غذا ودارو به معاونت هاي غذا و دارو سراسر کشور

جمع آوری اقلام دارویی فاقد شناسه ردیابی و رهگیری از داروخانه ها  تا پایان مرداد ماه سال جاری

باعنایت به بخشنامه شماره 10091/665مورخ 07/11/1398 وهمچنین نامه سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اجرای بند پ ماده 7قانون احکام دائمی مواد5 و آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وضوابط اختصاصی اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی موضوع ماده 2 دستورالعمل تبصره 4ماده 18قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر تکالیف قانونی سازمان غذا و دارو ،مقرر فرمائید تا در بازید از داروخانه های تحت نظارت، داروهای فاقد شناسه ردیابی و رهگیری UID و شناسه کنترل اصالت، شناسایی و به صورت هفتگی به این سازمان جهت اقدامات مقتضی گزارش گردد.همچنین به کلیه داروخانه ها و شرکت های پخش تحت نظارت آن معاونت در خصوص جمع آوری اقلام دارویی فاقد شناسه ردیابی و رهگیری از پایان مرداد ماه سال جاری اطلاع رسانی گردد. بدیهی است این اداره کل از پایان مرداد ماه کلیه داروهای فاقد شناسه ردیابی و رهگیری را تحت عنوان کالای قاچاق و غیر مجاز تلقی خواهد نمود.