مقاله ها

اصلاحيه ماده ١٠٠ ماليات


دستورالعمل مورخ ١٨ /٣ /١۴٠٠ سازمان امور مالیاتی

موضوع :افزایش نصاب فروش کالا و خدمات موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ٣١ /۴ / ١٣٩۴ برای عملکرد سال ۱۳۹۹ یا عنایت به مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا