مقاله ها

 تعیین وضعیت مالیاتی عملکرد ۱۳۹۹ صاحبان مشاغل ( اشخاص حقیقی )

=چنانچه از جمله مشمولین هر یک از گروه های شغلی اول و دوم و سوم می باشید اظهارنامه مالیاتی موردنظر را مطابق با اصول و ضوابط مقرر و مربوط به هر گروه بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق.م.م ، تکمیل و ارسال نموده و مالیات ابرازی را پرداخت نمایید.

بدیهی است مودیانی که مشمول شرایط بهره مندی از تعیین مالیات مقطوع تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م قرار خواهند گرفت حتی پس از تکمیل و ارسال ارسال اظهارنامه ، می توانند با تکمیل و ارسال فرم تعیین مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۹ تا پایان خرداد  ۱۴۰۰ به عنوان آخرین اقدام ، از تسلیم اظهارنامه مالیاتی انصراف داده و خواستار بهره مندی از مفاد تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م  باشند.