مقاله ها

درمان یاب: جمع آوری فرآورده غیرمجاز قارچ گانودرما با نام تجارتی دکتر آرشا به علت ظهور تاول های بزرگ در سطح بدن مصرف کنندگان