مقاله ها

به گزارش درمانیاب، دکتر حنان حاجی محمودی، مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران، از امکان تجویز نسخه برای تاریخ آینده و تغییرات مرتبط با ارجاع و دسترسی به سوابق بیمه شده به عنوان مهمترین تغییرات اعمال شده در پنل نسخه الکترونیک خبرداد گفت:

کلیه پیشنهاداتی که در راستای بهبود استقرار نسخه الکترونیک مطرح می‌گردد در کار گروه‌های مربوطه بررسی شده و اولویت بندی می‌شوند. تا کنون نیز تغییرات زیادی جهت سهولت استفاده کاربران در سامانه ایجاد شده است.

یکی از تغییراتی که در سامانه اضافه شده، امکان مشاهده سوابق بیمه شده برای پزشک است. برای استفاده از این امکان، با درخواست پزشک، پیامکی برای بیمه شده ارسال می‌شود و در صورتیکه بیمه شده دسترسی پزشک به محتوای سوابق درمانی وی را تایید کند، دسترسی پزشک برای آن ایجاد می‌شود.

امکان ثبت اصالت برای داروهای غیر بیمه‌ای نیز در سامانه فراهم است و داروخانه می‌تواند نسبت به سوزاندن داروهای مشخص شده در این گروه نیز اقدام کند و مجموعا ثبت و کنترل اصالت‌های ثبت شده برای داروخانه راحت تر شده است.

یکی دیگر از تغییراتی که اخیرا در سامانه ایجاد شده,امکان دسترسی به داشبورد جهت رویت عملکرد پزشکان شاغل در درمانگاه‌ها و بیمارستان‌هاست. با استفاده از این امکان که به زودی برای سایر مراکز طرف قرارداد نیز ایجاد می‌شود، مراکز می‌توانند نسبت به کنترل عملکرد، سهم سازمان و تعداد نسخ ثبت شده در مرکز اقدام کنند.