مقاله ها

وبينار تجویز منطقی دارو در بیماری های روماتوئیدی در تاریخ 16 آذر 1400 ساعت  9:دارای 1.5 امتیاز بازآموزی ویژه داروسازان

ثبت نام در سایت Golestan.Ircme.ir (آموزش مداوم گلستان) انجام می‌شود.