مقاله ها

1 ) تجویز و مصرف منطقی دارو در اختلالات رنگدانه ای پوست       تاریخ: 1400/11/28           شناسه : 175531

 2)  تجویز و مصرف دارو های موضعی در بیماری های پوستی                 تاریخ:  1400/11/09         شناسه: 175522  

3)  تجویز و مصرف منطقی دارو در بیماری های نورولوژی و روانپزشکی     تاریخ : 1400/11/02       شناسه:175512

راس ساعت دوازده فعال میشوند