مقاله ها

نظام پزشکی باید اشراف کامل به مسائل حوزه های مختلف صنعت دارو داشته باشد

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که حوزه دارویی کشور بسیار مهم و استراتژیک است؛ گفت:

نظام پزشکی باید اشرافیت کامل به مسائل و معضلات حوزه های مختلف صنعت داروسازی داشته تا بتواند حضور جدی در تصمیم گیری و سیاستگذاری های آن داشته باشد.

به گزارش خبرنگار اداره کل روابط عمومی دکتر محمد رئیس زاده در نشست هم اندیشی خود با معاونین و مدیران کل غذا و داروی ادوار وزارت بهداشت و صاحبنظران صنعت داروسازی کشور با اشاره به این که سازمان نظام پزشکی باید توانمندی و اشرافیت کامل را نسبت به مسائل حوزه های مختلف دارویی کسب نموده و با کارکارشناسی بتواند در تصمیم گیری و سیاستگذاری های صنعت داروسازی مشارکت داشته باشد؛ اظهارکرد: انتظار دارم چنین نشست هایی به طور مستمر تشکیل شده و با کسب نظرات تخصصی از صاحبنظران عرصه دارویی کشور بتوانیم یک مرجع تخصصی و رجوع به مسائل گوناگون حوزه دارو در سازمان نظام پزشکی ایجاد کنیم.