داروخانه های گلستان

گلستان - گرگان

ردیف

نام داروخانه

شهری/ روستایی

روزانه/ شبانه روزی

نام موسس

نام مسئول فنی

شیفت کاری

1

دکتر برادران عقیلی

شهری

روزانه

دکتر  میرآقاجان برادران عقیلی

میرآقاجان برادران عقیلی

20-8

 

2

دکتر شمشیرساز

شهری

روزانه

دکتر نقی شمشیرساز

نقی شمشیرساز

20-9

 

3

دکتر مختاری

شهری

روزانه

دکتر مختاری

دکتر کمال صفری

8-12

 

دکتر محسن مختاری

 

16-20

4

دکتر سلیمانی

شهری

روزانه

دکتر محمدهادی سلیمانی

سعیده عربشاهی دلوئی

صبح- 9 الی 13

آلا سلیمانی

عصر- 17 الی 21

5

دکتر هدایت

شهری

روزانه

دکتر محمد حسن هدایت

محمد حسن هدایت

صبح و عصر- 9:30 الی 21:30

6

دکتر کیاء الموسوی

شهری

روزانه

دکتر سیدقاسم کیاء الموسوی

سیدقاسم کیاء الموسوی

صبح- 8 الی 13

عصر- 16 الی 22

7

دکتر سیفی

شهری

روزانه

دکتر اختر سیفی

دکتر فرنوش عمرانی

صبح- 9:30 الی 13:30

دکتر اختر سیفی

عصر- 16 الی 20

8

دکتر حسین منتظری

شهری

روزانه

دکتر حسین منتظری

عزت اله داداشی

صبح- 10 الی 14

حسین منتظری

عصر- 16 الی 22

9

دکتر مهین دخت منتظری

شهری

روزانه

دکتر مهین دخت منتظری

مهین دخت منتظری

صبح- 9 الی 13

عصر- 15 الی 21

10

بهنام (بغدادی)

شهری

روزانه

داروساز بهرام بغدادی

بهرام بغدادی

صبح- 8 الی 14

عصر- 16 الی 21

11

دکتر شهریاری

شهری

روزانه

دکتر محمدرضا شهریاری

محمدرضا شهریاری

صبح- 8 الی 14

عصر- 17 الی 21

12

مریم (دیلمی راد)

شهری

روزانه

داروساز حسینعلی دیلمی راد

حسینعلی دیلمی راد

صبح- 8:30 الی 13

عصر- 16 الی 21

13

جالینوس (میرقاسمی)

شهری

روزانه

دکتر سید باقر میرقاسمی

سید باقر میرقاسمی

صبح- 8 الی 13

عصر- 17 الی 21

14

دکتر ژند

شهری

روزانه

دکتر محمدابراهیم ژند

محمدابراهیم ژند

صبح- 8 الی 14

عصر- 16 الی 21

15

دکتر وامنانی

شهری

روزانه

دکتر حمیده وامنانی

حمیده وامنانی

9-21

 

16

رجبلو

شهری

روزانه

حبیبه رجبلو

رحمان خسروی

صبح- 8 الی 12

عصر- 16 الی 20

17

پاستور (علیمی)

شهری

روزانه

داروساز محمد علیمی

محمد علیمی

صبح- 8:30الی 13

عصر- 16:30 الی 21

18

دکتر صلبی

شهری

روزانه

دکتر محمد صلبی

نیوشا ناطق

صبح- 9 الی 13

محمد صلبی

عصر- 16الی 22

19

دکتر هاشمی

شهری

روزانه

دکتر مهری سادات هاشمی

بهروز شکیبا

صبح- 9 الی 15

مهری سادات هاشمی

عصر- 16 الی 22

20

دکتر چراغعلی

شهری

روزانه

دکتر عبدالمجید چراغعلی

شهرام آزاده راد

صبح- 9 الی 13

عصر- 17 الی 21

21

دکتر زاهدی

شهری

روزانه

دکتر رسول تمسکنی زاهدی

رسول تمسکنی زاهدی

9-21

22

دکتر صفار

شهری

روزانه

دکتر جمیله صفار ورکیان

جمیله صفار ورکیان

صبح- 8 الی 14

عصر- 16 الی 22

23

کیهان (صمیمی)

شهری

روزانه

داروساز مرتضی صمیمی

مرتضی صمیمی

صبح- 9 الی 13:30

عصر- 16:30 الی 20

24

دکتر مومن

شهری

روزانه

دکتر محمود مومن

محمود مومن

صبح و عصر- 9 الی 21

25

دکتر صالح صابر

شهری

روزانه

دکتر فرشاد صالح صابر

فرشاد صالح صابر

صبح- 9 الی 15

عصر- 16 الی 22

26

دکتر کرد مصطفی پور

شهری

روزانه

دکتر اسمعیل کردمصطفی پور

اسمعیل کردمصطفی پور

صبح- 9 الی 13

عصر- 17 الی 22

27

دکتر عطاری

شهری

روزانه

دکتر رضا عطاری

رضا عطاری

صبح- 8 الی 13

عصر- 16 الی 21

28

دکتر حاجی مرادلو

شهری

روزانه

دکتر انو حاجی مرادلو

انو حاجی مرادلو

 

9-21

29

صدرا (دکتر کاغذی)

شهری

روزانه

دکتر بی بی رقیه کاغذی

بی بی رقیه کاغذی

صبح- 10 الی 14

عصر- 17 الی 21

30

دکتر مریم تازیکی

شهری

روزانه

دکتر مریم تازیکی

مریم تازیکی

صبح و عصر- 9 الی 21

31

دکتر دائمی

شهری

روزانه

دکتر الهام دائمی

نسیم سند گل

12 الی 14:30 صبح

الهام دائمی

14:30 الی 21 عصر

32

دکتر ابراهیمی سیسی

شهری

روزانه

دکتر یعقوب ابراهیمی سیسی

یعقوب ابراهیمی سیسی

صبح- 8 الی 14

عصر- 15 الی 21

33

دکتر زرین نیا

شهری

روزانه

دکتر علی اکبر زرین نیا

 

سایان

صبح- 10 الی 14

علی اکبر زرین نیا

عصر- 16 الی 22

34

دکتر فرقانی فر

شهری

روزانه

دکتر صدیقه فرقانی فر

صدیقه فرقانی فر

9-21

35

دکتر خوری

شهری

روزانه

دکتر وحید خوری

ساحل شایگان

صبح- 9 الی 13

وحید خوری

عصر- 16 الی22

36

دکتر طاهری

شهری

روزانه

دکتر سید مجتبی طاهری

سید مجتبی طاهری

صبح- 11 الی 15

 

عصر- 16 الی 21

37

دکتر جمعه

شهری

روزانه

دکتر ساناز جمعه

ساناز جمعه

 

صبح و عصر- 9 الی 21

38

دکتر قاری پور

شهری

روزانه

دکتر عثمان قاری پور

عثمان قاری پور

صبح-8  الی 13

عصر- 16 الی 21:30

39

دکتر قرنجیک

شهری

روزانه

دکتر یوسف قرنجیک

یوسف قرنجیک

صبح- 8لی 12

 

عصر- 16 الی22

40

دکتر تقوی

شهری

روزانه

دکتر نیره تقوی

نیره تقوی

صبح و عصر- 9 الی 21

41

دکتر رئیسی

شهری

روزانه

دکتر فائزه رئیسی

فائزه رئیسی

صبح و عصر- 9 الی 21

42

دکتر ارشاد

شهری/جلین

تمام وقت

دکتر مریم ارشاد

دکتر اسد پور

9:30-13:30

دکتر ارشاد

14-21

43

دکتر فائقی نیا

شهری/جلین

روزانه

دکتر مهری فائقی نیا

مهری فائقی نیا

8-20

44

دکتر کاووسی نیا

شهری

روزانه

دکتر قاسم کاووسی نیا

حمید تقوی

9الی 13

قاسم کاووسی نیا

14:15 الی 22

45

بیمارستان 560 ارتش

شهری

روزانه

دولتی

محسن مختاری

 

 

8-12

46

کلینیک دکتر موسوی

شهری

روزانه

دکتر سید هاشم موسوی

مهدی بورنجانی

صبح- 9 الی 13

مهدی بورنجانی

عصر- 16 الی 20

47

درمانگاه امام جعفر صادق

شهری

روزانه

سپاه نینوا گلستان

شیده مرگدری

صبح- 8 الی 14

روح الله مهدوی

عصر- 16 الی 20

48

بیمارستان حکیم جرجانی

شهری

روزانه

سازمان تامین اجتماعی

علیرضا سلیمانی منش

صبح- 7:30 الی 14

نازیلا شیرازی

عصر- 14 الی 20

49

بیمارستان شهید صیاد شیرازی

شهری

روزانه

دولتی

صفا مرگدری

8-23

دکتر زرین نیا

8-14

دکتر سمیه پاسندی

 

50

بیمارستان فلسفی

شهری

روزانه

خصوصی

آهیتا قادری

8-20

 

51

بیمارستان طالقانی

شهری

روزانه

 

پگاه قدیریان و رقیه بادلی

 

52

بیمارستان مسعود

شهری

روزانه

خصوصی

احمد شاه علی

صبح- 8 الی 12

عصر- 16 الی 20

53

بیمارستان 5آذر

شهری

روزانه

دولتی

پانیذ صدرایی

صبح- 8 الی 14

سحر جعفری

عصر- 14 الی 20

الهام باقری

شب- 20 الی 8

54

پلی کلینیک امام خمینی

شهری

روزانه

سازمان تامین اجتماعی

مریم ارشاد

صبح- 7 الی 13

55

هلال احمر

شهری

شبانه روزی

جمعیت هلال احمر گرگان

فرشید سرگزی

19-23و3-7

هادی غریب

7الی12

سید مهدی بورنجانی

24 -3

.

56

دکتر کاویانی

شهری

شبانه روزی

دکتر فهیمه کاویانی

عرازمحمد داوودی پور

16-24

فهیمه کاویانی

4 الی16

سیدجواد حسینی

 24 الی4صبح

57

دکتر نصیری-دکتر امیر خانلو

شهری

شبانه روزی

دکتر سالار نصیری-دکتر امیر خانلو

دکتر امیر خانلو                        24-7:30

دکتر عربیون

7:30صبح-15:30عصر

دکتر محمد خواجه

15:30-23:30

58

دکتر محمدخانی

شهری

شبانه روزی

دکتر محمدرضا محمدخانی

محمدرضا محمدخانی

صبح- 8 الی 20

مریم مهتری

عصر- 20 الی 24

محمدرضا دینکو

شب- 24 الی 4

مصطفی اسدپور

شب- 4 الی 8

59

دکتر بازوبندی

شهری

شبانه روزی

دکتر سیف الدین بازوبندی

کاوه دماوندی کمالی

24الی 4 صبح

سیف الدین بازوبندی

صبح- 4 الی 16

اندیشه فاضل

شب- 16 الی 24

60

دکتر اقتصادی

شهری

شبانه روزی

دکتر فروغ اقتصادی

فرنوش عمرانی

علیرضا کاویانی

پریا ایرجی

محمد علیپور

3صبح-7صبح

7صبح-15

15-19

19-23

61

داروساز ساسان پور

شهری

شبانه روزی

داروساز فاطمه ساسان پور

بی بی فاطمه ساسان پور

صبح و عصر- 8 الی 20

زهرا بیگلر تبار

شب- 20 الی 8

62

حکیم جرجانی (لطفی)

شهری/ انجیراب

روزانه

داروساز سیف اله لطفی

سیف اله لطفی

صبح- 7:30 الی 13

عصر- 15:30 الی21:30

63

دکتر بنی عقیل

روستایی/ نودیجه

نیمه وقت

دکتر فضل اله بنی عقیل

سید فضل اله بنی عقیل

عصر- 16 الی 21

64

عظیمی

شهری/ اوزینه

نیمه وقت

فرید عظیمی

محسن سبحانی

عصر- 17 الی 21

65

دکتر شهره تازیکی

شهری/ قلعه حسن

روزانه

دکتر شهره تازیکی

مهلا علی نژاد

صبح- 10 الی 14

شهره تازیکی

عصر- 17 الی 20

66

ولیعصر (پیرعلی)

روستایی/ نوده ملک

روزانه

داروساز علی اصغر پیرعلی

علی اصغر پیرعلی

صبح و عصر- 8 الی 20

67

دکتر صدرایی

روستایی/ زنگیان

نیمه وقت

دکتر پانیذ صدرایی

پانیذ صدرایی

عصر- 15 الی 21

69

دکتر مقصودلو

روستایی/ قرق

نیمه وقت

دکتر ضیاءالدین مقصودلو

ضیاءالدین مقصودلو

عصر- 15 الی 19

70

دکتر سحر قاسمی

روستایی/ سرخنکلاته

روزانه

دکتر سحر قاسمی

سحر قاسمی

8-20

 

72

دکتر هاشمی فرد

روستایی/ امیرآباد

عصر

دکتر محمدعلی هاشمی فرد

محمدعلی هاشمی فرد

 

عصر- 17 الی 21

73

دکتر رضایی

شهری

روزانه

دکتر پرتو رضایی

نوشین بهمنیار

8-12و14-22

74

دکتر تشکری اصغریان

شهری

روزانه

دکتر تشکری اصغریان

کوروش قاضی مقدم

8-12صبح

14:30-22 عصر

 

75

دکتر گلشنی

شهری

روزانه

دکتر محمدپور گلشنی

ابراهیم محمدپور گلشنی

9-21

76

دکتر غفاری

شهری

روزانه

دکتر الهام غفاری

الهام غفاری

9-21

77

داروساز علیرضا کاویانی

روستایی/نصرآباد

نیمه وقت عصر

داروساز علیرضا کاویانی

داروساز علیرضا کاویانی

15:30-19:30

78

دکتر شاهینی

روستایی/مرزن کلاته

نیمه وقت عصر

دکتر نرگس شاهینی

دکتر نرگس شاهینی

16-20

79

دکتر حسام

شهری

روزانه

دکتر حسام

دکتر علیپور

 

80

دکتر روحانی فرد

شهری

روزانه

دکتر روحانی فرد

دکتر روحانی فرد

9-14

16-21

81

دکتر توسلی

شهری

روزانه

دکتر توسلی

دکتر توسلی

8:30-13:30

16-20:30

82

دکتر دینکو

شهری

روزانه

دکتر دینکو

دکتر دینکو

8-12

16-20

83

دکتر کامکار

 

 

 

 

 

84

دکتر کریمی منش

 

 

 

 

 

85

دکتر عبد الغفار کر

 

 

 

 

 

86

دکتر تیله نویی