گزارشات
ثبت
|
Date
Select Date
Duration
Select Duration
Between Dates
Start Date
End Date
152 Result   |   Page 5 of 6
Date 13 Bahman 1395
Hits 1079

گزارش 32 : شانزدهمین جلسه هم اندیشی گزارش 32 : شانزدهمین جلسه هم اندیشی احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند 《شانزدهمین جلسه هم اندیشی 》اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان با حضور اعضای هیات مدیره در روز چهارشنبه 95/11/13 《به ... Read More

Date 11 Bahman 1395
Hits 804

گزارش 31 گزارش 31 :احتراما به استحضار همکاران گرامی می رساند پیرو نامه ارسالی  معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری، جناب آقای دکتر امیرخانلو مدیر محترم دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان و جناب آقای دکتر منتظری ر ... Read More

Date 10 Bahman 1395
Hits 1044

گزارش 30 : پانزدهمین جلسه هم اندیشی گزارش 30 : پانزدهمین جلسه هم اندیشی احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند 《پانزدهمین جلسه هم اندیشی 》اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان با حضور شش نفر از اعضای هیات مدیره در روز یکشنبه 95/1 ... Read More

Date 10 Bahman 1395
Hits 1116

گزارش 29: اولین جلسه کارگروه دارایی و مالیات گزارش 29: اولین جلسه کارگروه دارایی و مالیات   احتراما به استحضار همکاران گرامی می رساند《 اولین جلسه کارگروه دارایی ومالیات 》 در روز یکشنبه مورخ 95/11/10 با حضور اعضای کارگروه دارایی خانم دکتر رییسی ، ... Read More

Date 5 Bahman 1395
Hits 1056

گزارش 28 :چهاردهمین جلسه هم اندیشی گزارش 28 احتراما به استحضار همکاران گرامی می رساند《 چهاردهمین جلسه 》 هم اندیشی در روز سه شنبه مورخ 95/11/5با حضور هشت نفر از اعضای هیات مدیره و بازرسین  به مدت 《دو ساعت》 برگزار شد . اهم موضوعات مطرح ش ... Read More

Date 28 Dey 1395
Hits 779

گزارش 27 گزارش 27 : احتراما به استحضار همکاران گرامی می رساند《 سیزدهمین جلسه هم اندیشی در روز سه شنبه مورخ 95/10/28 با حضور شش نفر از اعضای هیات مدیره  به مدت 《دو ساعت》 برگزار شد . اهم موضوعات مطرح شده به شرح ... Read More

Date 27 Dey 1395
Hits 760

گزارش 26 گزارش 26 :احتراما به استحضار همکاران گرامی می رساند《 اولین جلسه کارگروه اقتصاد رفاهی 》در روز دوشنبه مورخ 95/10/27 با حضور اعضای کارگروه اقتصادی رفاهی آقایان دکتر آزاد راد،دکتر قاری پور ،دکتر گلگون ،دک ... Read More

Date 25 Dey 1395
Hits 846

گزارش 25 گزارش 25 :احتراما به استحضار همکاران گرامی می رساند《 اولین جلسه کارگروه مسولین فنی 》 در روز شنبه مورخ 95/10/25با حضور اعضای کارگروه بیمه آقایان دکتر مختاری ،دکتردماوندی کمالی ،دکتر غریب و خانم دکتر نب ... Read More

Date 22 Dey 1395
Hits 803

گزارش 24 گزارش 24 :احتراما به استحضار همکاران گرامی می رساند دومین جلسه شورای سیاست گذاری و نظارت مجله حکیم جرجانی  در روز پنج شنبه مورخ 95/10/22با حضور اعضای هیات مدیره و بازرسین به مدت 《 دو ساعت》 برگزار گردی ... Read More

Date 20 Dey 1395
Hits 771

گزارش 23 گزارش 23 :احتراما به استحضار همکاران گرامی می رساند جلسه ای در روز دوشنبه مورخ 95/10/20با حضور جناب آقای سرهنگ وردان مدیریت محترم کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح گلستان و جناب آقای ناطقی معاونت محترم ما ... Read More

Date 20 Dey 1395
Hits 757

گزارش 22 گزارش 22 :احتراما به استحضار همکاران گرامی می رساند جلسه ای با جناب آقای دکتر فاضل ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی گلستان  در روز دوشنبه مورخ 95/10/20 با حضور نه نفر اعضای هیات مدیره و بازرسین  در دفتر ... Read More

Date 14 Dey 1395
Hits 819

گزارش 21 گزارش 21 احتراما به استحضار همکاران گرامی می رساند روز سه شنبه مورخ 95/10/14 جلسه ای در دفتر آقای مفیدی با حضور آقای مفیدی ریاست محترم شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی درمانی اداره کل تعزیرات ، آقای ... Read More

Date 14 Dey 1395
Hits 777

گزارش 20 گزارش 20 :احتراما به استحضار همکاران گرامی می رساند جلسه شورای سیاست گذاری و نظارت مجله حکیم جرجانی در روز سه شنبه مورخ 95/10/14 با حضور اعضای هیات مدیره به مدت 《 دو ساعت》 برگزار گردید .مطالب صنفی مجل ... Read More

Date 13 Dey 1395
Hits 718

گزارش 19 گزارش 19 : احتراما به استحضار همکاران گرامی می رساند《 اولین جلسه کارگروه بیمه 》 در روز دوشنبه مورخ 95/10/13 با حضور اعضای کارگروه بیمه آقایان دکتر گلشنی،  دکتر عطاری،دکتر دینکو، دکتر تشکری و دکتر سردا ... Read More

Date 11 Dey 1395
Hits 878

گزارش 18 گزارش 18 :احتراما به استحضار همکاران گرامی می رساند {{اولین جلسه کارگروه روستایی}} در روز شنبه مورخ 95/10/11 با حضور اعضای کارگروه روستایی آقایان دکتر اسدپور و دکتر نظری و دکتر عباسیان و دکتر محجوب و ... Read More

Date 8 Dey 1395
Hits 768

گزارش 17 گزارش 17 :احتراما به استحضار همکاران گرامی می رساند《 یازدهمین جلسه》 هم اندیشی در روز چهارشنبه مورخ 95/10/8 با حضور هفت از اعضای هیات مدیره و بازرسین به مدت《سه  ساعت》 برگزار شد . اهم موضوعات مطرح شده ب ... Read More

Date 2 Dey 1395
Hits 776

گزارش 16 گزارش 16 :احتراما به استحضار همکاران گرامی می رساند《 دهمین جلسه 》هم اندیشی در روز پنج شنبه مورخ 95/10/2با حضور پنج نفر از اعضای هیات مدیره و بازرسین به مدت 《دو ساعت》 برگزار شد . اهم موضوعات مطرح شده ب ... Read More

Date 24 Azar 1395
Hits 802

گزارش 15 گزارش 15 :احتراما به استحضار همکاران گرامی می رساند《 نهمین جلسه 》 هم اندیشی در روز چهارشنبه مورخ 95/9/24 به مدت 《 سه ساعت و نیم 》 برگزار گردید . در ابتدای جلسه به بررسی نحوه اجرای مسئولیتهایی از دانشگ ... Read More

Date 17 Azar 1395
Hits 799

گزارش 14 گزارش 14 :دستور العمل کارگروه های انجمن داروسازان گلستان با توجه به مشکلات متعدد صنفی در راستای بهره گیری از خرد جمعی و لزوم کار کارشناسی در خصوص چالشهای متعدد و پیچیده، تشکیل کارگروه های تخصصی 《مسولی ... Read More

Date 17 Azar 1395
Hits 844

گزارش 13 گزارش 13 :احتراما به استحضار همکاران گرامی می رساند《 هشتمین جلسه 》 هم اندیشی اعضای هیات مدیره با حضور هشت نفر اعضای هیات مدیره و بازرسین در روز چهارشنبه مورخ 95/9/17به مدت《 دوساعت》 برگزار گردید . در ا ... Read More

Date 14 Azar 1395
Hits 783

گزارش 12 گزارش 12 :احتراما به استحضار همکاران گرامی می رساند《 هفتمین جلسه 》هم اندیشی اعضای هیات مدیره با حضور شش نفر اعضای هیات مدیره در روز یکشنبه مورخ 95/9/14 به مدت《 دوساعت》 برگزار گردید . در ابتدای جلسه نت ... Read More

Date 13 Azar 1395
Hits 785

گزارش 11 گزارش 11 : احتراما به استحضار همکاران گرانقدر می رساند در جلسه  95/9/13 که به مدت دو ساعت در محل معاونت غذا دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان با حضور هفت نفر از اعضای هیات مدیره و بازرسین انجمن داروسازان ... Read More

Date 7 Azar 1395
Hits 795

گزارش 10 گزارش 10 :احتراما به استحضار همکاران گرامی می رساند 《ششمین جلسه 》 هم اندیشی اعضای هیات مدیره با حضور پنج نفر اعضای هیات مدیره و بازرسین در روز یکشنبه مورخ 95/9/7به مدت《 دوساعت》 برگزار گردید . در ابتدا ... Read More

Date 2 Azar 1395
Hits 796

گزارش 9 گزارش 9 :همکاران گرامی احتراما به استحضارمی رساند بعد از تصویب شش کارگروه در جلسه مورخ 95/9/2 هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان و فراخوان رسمی اعلام شده از طریق کانال انجمن داروسازان ،اعضای کارگروه ها ... Read More

Date 1 Azar 1395
Hits 792

گزارش 8 گزارش 8 :به استحضار همکاران گرانقدر می رساند در جلسه ای که امروز در دفتر آقای دکتر حسینی مدیرکل محترم بیمه سلامت با حضور پنج نفر از اعضای هیات مدیره و جناب آقای دکتر حسینی و جناب آقای دکتر کمانگری معا ... Read More

Date 25 Aban 1395
Hits 801

گزارش 7 گزارش 7: احتراما به استحضار همکاران گرامی می رساند 《پنجمین جلسه 》هم اندیشی اعضای هیات مدیره با حضور شش نفر اعضای هیات مدیره در روز سه شنبه مورخ 95/8/2 به مدت《 دوساعت》 برگزار گردید . موضوعات مهمی در ای ... Read More

Date 24 Aban 1395
Hits 802

گزارش 6 گزارش 6 :احتراما به استحضار همکاران گرامی می رساند در جلسه ای که امروز در دفتر آقای دکتر نصرتی معاونت درمان تامین اجتماعی استان گلستان با حضور هفت نفر از اعضای هیات مدیره و بازرسین انجمن داروسازان گلس ... Read More

Date 24 Aban 1395
Hits 805

گزارش 5 گزارش 5 :به استحضار همکاران گرانقدر می رساند : در جلسه ای که روز دوشنبه 95/8/24ساعت 6عصر با حضور اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان گلستان و جناب آقای  مهندس هزار جریبی نماینده محترم مجلس از حوزه انتخاب ... Read More

Date 22 Aban 1395
Hits 802

گزارش 4 گزارش 4 :احتراما به استحضار همکاران گرامی می رساند 《چهارمین جلسه 》هم اندیشی اعضای هیات مدیره با حضور هفت نفر اعضای هیات مدیره و بازرسین در روز شنبه مورخ 95/8/22 به مدت《 دوساعت》 برگزار گردید. اهم مباحث ... Read More

Date 19 Aban 1395
Hits 755

گزارش 3 گزارش 3 :احتراما به استحضار همکاران گرامی می رساند 《سومین جلسه 》هم اندیشی اعضای هیات مدیره با حضور هشت نفر از اعضای هیات مدیره و بازرسین در روز چهارشنبه مورخ 95/8/19به مدت《 دو و نیم ساعت》 برگزار گردید ... Read More

152 Result   |   Page 5 of 6