گزارشات
تاریخ
انتخاب تاریخ
بازه زمانی
انتخاب بازه
بین تاریخ ها
تاریخ شروع
تاریخ پایان
152 نتیجه   |   صفحه6 از6
تاریخ 15 آبان 1395
بازدیدها 842

گزارش 2 گزارش 2 :احتراما به استحضار می رساند در روز شنبه مورخ 95/8/15 اعضا هیات مدیره انجمن داروسازان و آقایان دکتر میرقاسمی ،دکتر کیاموسوی ، دکترگلگون ،دکتر هدایت ،دکتر بغدادی و دکتر تیرگری میزبان آقای مهندس ... ادامه مطلب

تاریخ 13 آبان 1395
بازدیدها 822

گزارش 1 گزارش 1 :ضمن سپاس و تشکر فراوان از هیات مدیره سابق انجمن داروسازان استان گلستان (جناب آقای دکتر میرقاسمی ،آقای دکتر نیکزاد ،آقای دکتر قاری پور ،آقای دکتر بغدادی، آقای دکتر مهشید ،آقای دکتر قرنجیک،آقای ... ادامه مطلب

152 نتیجه   |   صفحه6 از6